1. Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

   
  1. Všeobecné ustanovenia a informácie 
  2. Registrácia zákazníka a daňová povinnosť 
  3. Cena produktov, pokuty, faktúry. Na tovar je vystavovaná faktúra preto je potrebné uviesť fakturačnú adresu s vašimi údajmi, pokiaľ nebude dohodnuté inak dopravu tovaru hradí kupujúci.
  4. Forma platby, spôsob platby
  5. Dodanie tovaru.
  6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy  
  7. Reklamácia tovaru  
  8. Zodpovednosť za obsah webu
  9. Ochrana osobných údajov 
  10. Súbory cookies
  11. Záverečné ustanovenia  
   
   
  1. Všeobecné ustanovenia a informácie 
   
  Všetky informácie týkajúce sa objednávky alebo kalkulácie poskytuje predávajúci na stránke www.ecowpc.eu, bližšie informácie môžete získať na adrese www.ecowpc.eu/eshop  
  Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.ecowpc.eu.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je KOVOS výkup, s.r.o., so sídlom Lesná 936, Hliník nad Hronom 966 01, IČO: 45877548, DIČ: 2023161624. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.  
   
  Predajca a prevádzkovateľ internetového portálu: 
  KOVOS výkup, s.r.o.  
  Lesná 936, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
  IČO: 45877548 
  DIČ: 2023161624 
  IČ DPH: SK2023161624 
   
  Bankové spojenie: 
  Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, 
  SK1483300000002000977339 / FIOZSKBAXXX 
  Kupujúci 
  Fyzická alebo právnická osoba ktorá odosiela objednávku alebo kalkuláciu k predajcovi. 
  Cena 
  Cena tovaru alebo služby ponúkaných predajcom. 
  EU 
  Európska únia - členské štáty európskej únie. 
  SR 
  Slovenská Republika 
   
   
  Kupujúci súhlasí s nasledovnými ustanoveniami, obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky sa zaväzuje k ich dodržaniu. 
  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť objednávkou kupujúceho ako obchodná alebo dištančná zmluva medzi predajcom a kupujúcim.
  Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predajcom a záväznosť objednávky
   
  Objednávka  
  Kupujúci objednáva vybrané tovary alebo služby vyplnením elektronického formulára objednávky, emailom, elektronickým obchodom alebo spôsobom dostupným na webstránkach www.ecowpc.eu. Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku pred jej odoslaním predávajúcemu riadne skontroloval, prípadne opravil a objednávka predstavuje predmet tejto obchodnej zmluvy.
  Kupujúci sa zaväzuje touto kúpnou zmluvou všetok dodaný tovar po jeho prijatí prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť a prípadné poškodenie. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade alebo v prípade poškodeného tovaru sa kupujúci zaväzuje podľa tejto obchodnej zmluvy to oznámiť bezodkladne predávajúcemu najneskôr však do 3 dní od dňa prijatia tovaru alebo služby.  (viď. tiež bod 7. postup pri reklamácií tovaru).
   
   
  Cena za dopravu a objednávky: 
    a. V prípade dopravy ku kupujúcemu (viď. tiež bod 3. a 5.) ak doprava nebude zahrnutá v objednávke informačným systémom resp. výberom dopravy kupujúcim(ak sa v el.     
 2.        obchode táto možnosť nachádza), bude objednávka doplnená o cenu dopravy predajcom a po potvrdení kupujúcim formou emailu alebo inou vydokladovateľnou formou sa             stáva záväznou a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar alebo služby a             kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru alebo služieb.  
 3.   b. V prípade dopravy ku kupujúcemu (viď. tiež bod 3. a 5.) ak bude cena za dopravu zahrnutá v objednávke informačným systémom resp. výberom dopravy kupujúcim(ak sa v el.           obchode táto možnosť nachádza), odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje                           sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru alebo služieb.  
     c. V prípade osobného odberu v odberných miestach predajcu (viď. tiež bod 3. a 5.) odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a              povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru alebo služieb.  
   
  Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru alebo služby pripísaním celej fakturovanej čiastky na účet predajcu. 
  Kupujúci odoslaním objednávky alebo kalkulácie potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.ecowpc.eu spoločnosti KOVOS výkup, s.r.o. a že s nimi zo svojej slobodnej vôle súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 6. týchto Obchodných podmienok.  
  Objednávku je možné uskutočniť aj bez registrácie (napr. emailom), registrácia však uľahčuje kupujúcemu objednávanie, sledovanie objednávky, histórie objednávok a dovoľuje možnosť použitia elektronického obchodu s prípadnými výhodami zľavy. 
  O prijatí objednávky budete informovaný elektronickou poštou - e-mailom. 
  Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania (viď. tiež bod 5.). 
   
   
  2. Registrácia zákazníka a daňová povinnosť 
       1. Pri registrácii Vašej spoločnosti ste vypísali IČ DPH a ste tuzemská spoločnosť v SR  
   
              a. Tovar Vám bude doručený zo skladu v Slovenskej Republike s naším SK IČ DPH (SK2023161624) s cenou s DPH  
   
       2. Pri registrácii Vašej spoločnosti ste vypísali IČ DPH a nie ste tuzemská spoločnosť v SR ale ste spoločnosť v členskom štáte v EU  
   
             a. Tovar Vám bude doručený zo skladu v Slovenskej Republike s naším SK IČ DPH (SK2023161624) - s 0% DPH podľa Oznámenia o zákone č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a                   dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016. S prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho,  DPH            odvediete vo svojej krajine. 
   
       3. Pri registrácii Vašej spoločnosti ste vypísali IČ DPH a nie ste tuzemská spoločnosť v SR a tiež nie ste spoločnosť v členskom štáte v EU 
   
          a. Tovar Vám bude doručený zo skladu v Slovenskej Republike s naším SK IČ DPH (SK2023161624) - s 0% DPH podľa Oznámenia o zákone č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a               dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016. Vyvoz tovaru je oslobodený od DPH podľa § 47. zákona o     
 4.          DPH.  DPH odvediete vo svojej krajine. 
     
 1.  
       4. Pri registrácií ste nevypísali IČ DPH a teda nie ste platca DPH alebo ste fyzická osoba nepodnikateľ 
   
           a. Ak fakturačná adresa je z členskej krajiny EU, tovar Vám bude doručený zo skladu v Slovenskej Republike s naším SK IČ DPH (SK2023161624) s cenou s DPH registrovanou v                  Slovenskej Republike. 
           b. Ak fakturačná adresa nie je z členskej krajiny EU, tovar Vám bude doručený zo skladu v Slovenskej Republike s naším SK IČ DPH (SK2023161624) - s 0% DPH podľa             
 2.              oznámenia o zákone č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016.     
 3.              Vyvoz tovaru je oslobodený od DPH podľa § 47. zákona o DPH.  DPH odvediete vo svojej krajine. 
 4.  
  3. Cena produktov, pokuty, faktúry. Na tovar je vystavovaná faktúra preto je potrebné uviesť fakturačnú adresu s vašimi údajmi, pokiaľ nebude dohodnuté inak dopravu tovaru hradí kupujúci.  
      1. Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. V    
           prípade inej platby ako celej fakturovanej sumy naraz v hotovosti bude vystavená proforma-faktúra (resp. zálohová faktúra) . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. 
       2. Po odoslaní objednávky s voľbou dopravy ak objednávka neobsahuje cenu za dopravu doplnenú webovým elektronickým systémom alebo obchodom (viď podmienky v bode            5.), bude dopočítaná cena dopravy na adresu dodania k celkovej cene objednávky. Následne bude proforma-faktúra (resp. zálohová faktúra) s celkovou sumou v rátane   
 5.                  dopravy odoslaná kupujúcemu ako kalkulácia na potvrdenie objednávky (viď. bod 1.6.,  časť Objednávka). 
 6.      3. Môžu nastať ďalšie neočakávané výdaje alebo náklady ako napríklad od špecifických požiadaviek kupujúceho alebo dodania tovaru ku kupujúcemu a pod. tieto náklady hradí            kupujúci pokiaľ sa nedohodne inak. 
       4. Ceny tovaru alebo služieb sú na webstránkach www.ecowpc.eu alebo môžu byť vyžiadané emailom na webstránke www.ecowpc.eu v časti kontakt. 
       5. Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru             za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
   
  4. Forma platby, spôsob platby 
  Platobné metódy sú uvedené na webstránkach www.ecowpc.eu v elektronickom obchode ak nie je uvedené inak použite platbu bankovým prevodom na účet spoločnosti predajcu uvedený na začiatku tohto dokumentu obchodných podmienok a pre identifikáciu platby uveďte číslo faktúry (ako variabilný symbol). 
   
  5. Dodanie tovaru. Chceme zabezpečiť a ochrániť vašu spokojnosť a tovar. Zároveň aby bolo možné Vašu objednávku doručiť, musia byť dodržané nasledovné podmienky:  
    1. Vaša registrácia alebo objednávka má správne vypísané všetky náležitosti (fakturačnú/dodaciu adresu). 
    2. Ak ste zvolili dopravu tovaru: 
       a. Dodanie a adresa dodania bude overovaná emailom a alebo inou komunikačnou formou. V prípade spoločnosti s verejne dostupnými kontaktmi.   
       b. Kupujúci je povinný si tovar vyzdvihnúť, pokiaľ sa nedohodlo inak. 
    3. Ak ste zvolili osobný odber v našom sklade: 
       a. Prevzatie bude overované emailom a alebo inou komunikačnou formou. Kde sa oznámi osoba, ktorá bude tovar preberať a pri preberaní je podmienkou aby sa poverená 
 7.           osoba identifikovala dohodnutým spôsobom. Tovar bude pripravený na odbernom mieste predajcu a kupujúci bude o tom informovaný dostupným spôsobom.  
 8.      b. O expedovanom tovare pripravenom na prebranie bude kupujúci informovaný. Kupujúci je povinný si tovar vyzdvihnúť najneskôr do 3 dní od oznámenia o expedovanom       
 9.           tovare, pokiaľ sa nedohodlo inak. 
 10.      c. Objednávku je možné vyzdvihnúť aj v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné   
 11.          vyzdvihovať v "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode. 
 12.  
    4. Tovar bude expedovaný zo skladu a odoslaný kupujúcemu najneskôr do 7 dní odo dňa pripísania fakturovanej sumy na účet predajcu. Predajca si vyhradzuje právo s možnosťou         zmeniť termín odoslania tovaru vo výnimočných prípadoch a o tejto zmene bude informovať kupujúceho. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch     
 13.        dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný. Tovar objednaný kupujúcim môže byť dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.  
 14.   5. Zásielka môže byť rozdelená do viacerých balíkov alebo paliet. 
    6. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávkovom formulári, emaily objednávky alebo elektronickom 
 15.        obchode.  
 16.  
  6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy  
  Právo na odstúpenie od zmluvy  
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu objednáte tovar (od dňa odoslania objednávky). 
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným elektronickou formou na tento email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry resp. zálohovej faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene. V prípade zálohovej faktúry bude zaslaný oznam a potvrdenie o zrušení zálohovej faktúry dohodnutým spôsobom (emailom alebo vo výnimočných prípadoch písomne poštou).   
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  
  Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.    
   
  Dôsledky odstúpenia od zmluvy  
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, ak už došlo k úhrade. Platby za zakúpený tovar Vám budú uhradené až po doručení vráteného nepoškodeného tovaru späť na našu adresu (viď. tiež bod 7.1.) s predchádzajúcim oznámením o odstúpení od tejto zmluvy.  Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet odkiaľ platba prišla alebo ak sa nedohodne inak.  
   
  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu a odovzdajte najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy (viď. tiež bod 7.1. postup pri vrátení tovaru). Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť od Vás pred uplynutím 14-dňovej lehoty.  
  V prípade vráteného poškodeného alebo chýbajúceho tovaru pri odstúpení od zmluvy zapríčinené kupujúcim Vám bude strhnutá adekvátna čiastka zo zaplatenej sumy alebo môže predajca uplatniť kupujúcemu náhradu škody za konkrétne poškodené alebo chýbajúce kusy v ich plnej hodnote. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade môže vrátiť iba takto zníženú kúpnu cenu. 
   
  Z predmetu tejto obchodnej zmluvy kupujúci súhlasí, že v prípade ak nebude odstúpenie od zmluvy odoslané do doby pred expedíciou predávaného tovaru zo skladu, a objednávka bude už expedovaná, môže byť v určitých prípadoch po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.  
  A zároveň kupujúci súhlasí, že na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená (ak bola platba realizovaná), môže predávajúci v určitých prípadoch naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). 
   
  Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch  
  - tovar nie je v pôvodnom balení   
  - tovar je mechanicky poškodený počas prepravy externým dopravcom  (viď. bod 7 reklamácia tovaru) 
  - na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo so súhlasom kupujúceho začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia 
   
   
  7. Reklamácia tovaru  
  Vo väčšine prípadov ako záručný list slúži faktúra. Doručenie reklamovaného výrobku pre začatie reklamačného konania je logickým postupom pri uplatňovaní práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Aby predávajúci mohol určiť spôsob vybavenia reklamácie, a teda si splniť svoju zákonnú povinnosť, musí mať reklamovaný výrobok k dispozícii.
  Reklamácia tovaru bezprostredne po dodaní
  Kupujúci je viazaný kúpnou zmluvou všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť a prípadné poškodenie. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade alebo v prípade poškodeného tovaru je kupujúci viazaný podľa obchodnej zmluvy to oznámiť bezodkladne predávajúcemu najneskôr však do 3 dní od dňa prijatia tovaru alebo služby. V prípade neskoršieho oznámenia ako do 3 dní o uznaní reklamácie dodaného tovaru alebo služby rozhodne predajca ( jedná sa o reklamáciu na dodaný už poškodený tovar a nesúlad tovaru alebo služieb so sprievodným dokladom, týmto sa neobmedzuje zákonná záruka za vady na tovare). (viď. časť Uzatvorenie kúpnej zmluvy - Objednávka)
   
  UPOZORNENIE! Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predajca zodpovednosť. 
   
  Reklamácia tovaru a služieb po vyriešení vád na tovare a nesúlad služieb bezprostredne po dodaní, vyplývajúca zo zákonnej záruky
  V prípade uplatnenia reklamácie zo zákonnej záruky tovaru, podmienkou pre začatie reklamačného konania a obdobia je doručenie reklamovaného tovaru k predajcovi. Vyplýva z toho fakt, že vybavenie reklamácie do 30 dní nie je možné začať bez predchádzajúceho doručenia a posúdenia reklamovaného tovaru. Preto doba vybavenia reklamácie začína po doručení tovaru predajcovi resp. posúdení vady predajcom. V prípade typu zabudovaného tovaru zo svojho priameho účelu použitia, ktorým je teda zabudovanie. Ak dôvod na reklamáciu vznikol až po zabudovaní a zároveň nebol zapríčinený montážou alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v prípade uznanej reklamácie bude vytvorená dohoda s kupujúcim o spôsobe odstránenia vady alebo inej náhrady.
   
  Záruka pre firemných zákazníkov
  Ak kupujúci nie je fyzická osoba a uvedie pri nákupe IČO alebo DIČ a je teda firemný zákazník, v takomto prípade, ak kupujúci nakupuje tovar za účelom ďalšieho predaja fyzickým osobám, potom dĺžka záruky ostáva podľa občianskeho zákonníka 24 mesiacov pre koncové fyzické osoby. V prípade predaja tovaru firemným koncovým zákazníkom sa záručná doba mení na 12 mesiacov, ak nebolo dohodnuté inak.
  Pre WPC obklady a dosky je záruka 24 mesiacov pre všetkých zákazníkov.
   
  Záruku a záručné podmienky na konkrétny tovar sú tiež uvedené a sprístupnené na webstránke www.ecowpc.eu/technicke-parametre a sú doplňujúce a nadradené nad všeobecnými zárukami uvedenými v tomto dokumente.
  Pri uplatnení reklamácie nás informujte elektronickou formou na tento email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
  V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  
  Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť posúdené kupujúcim ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi pre reklamáciu a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. 
   
  O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.  
   
  Ako postupovať pri vrátení tovaru: 
  - Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, pripravte a zabezpečte zásielku proti poškodeniu. 
  - Tovar, ktorý budete zasielať späť zašlite na adresu výdajného skladu predajcu, s ktorého ste tovar preberali vami zvoleným prepravcom (odporúčame Vám tovar poistiť) alebo tovar doviezť osobne. 
  - Pokiaľ sa jedná o zabudovaný tovar zo svojho priameho účelu použitia pre zabudovanie, bol už nainštalovaný a nie je možné ho demontovať. V prípade uznanej reklamácie bude vytvorená dohoda s kupujúcim o spôsobe odstránenia vady alebo inej náhrady .
   
  Záverečné ustanovenia
   
  Podľa občianskeho zákonníka spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
  Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
   
  8. Zodpovednosť za obsah webu  
  Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia, tovar a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.  
   
  9. Ochrana osobných údajov 
  Spoločnosť KOVOS výkup, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v registrácií elektronického obchodu, webových kontaktných formulároch, emaily alebo pomocou iných komunikačných kanálov sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.  
  Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.  
  Vyplnením údajov súhlasí registrujúci so zaradením všetkých vyplnených osobných údajov do databázy KOVOS výkup, s.r.o., so sídlom Lesná 936, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 45877548, DIČ 2023161624 ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu alebo na dohodnutú dobu.  
  Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke obchodných partnerov.  
  Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade odhlásenia sa z odberov môžete to kedykoľvek urobiť  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu alebo ak sa odkaz v emaily nenachádza, tak odoslaním žiadosti o odhlásenie na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., je podmienkou aby odosielateľ bola registrovaná osoba a žiadosť odoslaná z vášho registrovaného emailu. Alebo zavolaním z registrovaného telefónneho čísla a po preukázaní, že volajúci je registrovanou osobou je možné požiadať o zrušenie zasielania informácií aj touto formou.
 17.  
  Súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov je podmienená vašim vedomím súhlasom, zväčša ako zaškrtávacie pole pred odoslaním na webe alebo iným písomným súhlasom. Bez jeho vedomého zaškrtnutia alebo vášho vedomého písomného súhlasu, nie je možné údaje odoslať alebo uzatvoriť obchodnú zmluvu elektronicky. 
  Ak by nastala situácia, keď by tak nebolo môže ísť o technickú chybu a svoje údaje neposielajte alebo obchod neuzatvárajte. Ak tak urobíte, urobíte to na vlastnú zodpovednosť a bude považované, že Váš súhlas alebo odoslanie osobných údajov prebehlo v poriadku s vašim vedomím súhlasom. Taktiež v tomto uvedenom prípade bude prenesená zodpovednosť na Vás a spoločnosť KOVOS výkup, s.r.o nenesie zodpovednosť za vaše osobné údaje a vytvorený obchod. Bude považované, že údaje a uzavretie zmluvy prebehlo podľa zákona a podľa týchto obchodných podmienok a to do doby pokiaľ to neoznámite, že k takej situácií došlo.  V prípade uzavretia obchodu budete informovaný o objednávke, ktorá môže byť záväzná a ktorej prípadné zrušenie sa bude riešiť podľa bodu 6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Vaše osobné údaje budú v každom prípade chránené podľa bodu 9. Ochrana osobných údajov.
   
  10. Súbory cookies
   
  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Rešpektujeme vaše súkromie a ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. 
  Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. 
  Typy súborov cookies sú:
  (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a 
  (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. 
  Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. 
  Povolením súborov cookies súhlasíte s ich využívaním na vyššie uvedené účely.
   
  11. Záverečné ustanovenia  
  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 
 18. Pri akýchkoľvek nejasnostiach alebo nezrovnalosti v iných jazykových prekladoch tohto celého dokumentu je platnosť a právny význam dokumentu v slovenskom jazyku nad všetkými ostatnými. 
   
  Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.  
   
  ECOWPC

 

v1.3